komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 29 kwietnia 2017

Rity, Katarzyny

Specjalista ds monitoringu i sprawozdawczości

czwartek, 6.4.2017 10:57 , komentarze: 0 , odsłony: 466
kategorie artykułu:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista do spraw monitoringu i sprawozdawczości

Specjalista do spraw monitoringu i sprawozdawczości

A. Zależność służbowa:

Podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura

B. Zakres obowiązków:

1) monitorowanie podpisywania i realizacji umów w ramach wdrażania LSR,

2) przygotowanie sprawozdań dla Zarządu z realizacji LSR,

3) monitorowanie i ewaluacja realizacji LSR,

4) monitorowanie wdrażania działań LSR (w tym: projektów grantowych),

5) monitoring i ewaluacja funkcjonowania LGD,

6) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,

7) organizacja i udział w działaniach animacyjnych, tj. organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń, konsultacji ze społecznością lokalną itp.,

8) wypełnianie, aktualizacja i podsumowywanie ankiet monitorujących,

9) przygotowywanie wniosków o płatność w ramach funkcjonowania LGD,

10) udzielanie beneficjentom i grantobiorcom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o płatność (doradztwo),

11) pomoc beneficjentom i grantobiorcom w rozliczaniu projektów,

12) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań wymaganych w projektach (sprawozdań z realizacji LSR, do wniosków o płatność oraz innych związanych z działalnością Stowarzyszenia w ramach PROW),

13) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia zleconych przez Kierownika Biura,

14) archiwizacja dokumentacji Stowarzyszenia i gromadzenie jej w składnicy akt,

15) przechowywanie, zabezpieczenie oraz ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt.

C. Zakres odpowiedzialności:

- za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w składnicy akt,      

- za prawidłowe przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR,

- za prawidłowe monitorowanie wdrażania działań LSR,

- za sprawną organizację pracy,

- za terminowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawartych w przedstawionym zakresie czynności,

- za powierzone mienie, stosunek do interesantów, jak i współpracowników, punktualność i dyscyplinę pracy,

- za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej.

D. Wymagania kwalifikacyjne:

Doświadczenie zawodowe:

- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy nad rozliczaniem wniosków współfinansowanych ze środków UE,

- doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania projektów ze środków UE,

- doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,

- doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Wykształcenie:

- wyższe,

- szkolenia z zakresu rozliczania, monitoringu i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE

Kompetencje zawodowe:

- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- znajomość ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

- znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Qwsi”,

- znajomość przepisów prawa i wytycznych w zakresie funkcjonowania lokalnych grup działania

Umiejętności:

- obsługa komputera (Word, Excel, Power Point),

- umiejętność  zarządzania dużą ilością informacji i dokumentacji,

- umiejętności analityczne,

- umiejętność przekazywania wiedzy

Predyspozycje osobowościowe:

- samodzielność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, dyspozycyjność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, odporność na stres

Uprawnienia:

- prawo jazdy kat. B

 

Znajomość języków obcych:

- znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki)

 

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę na zastępstwo (ok. 24 m-ce)

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys;

- list motywacyjny;

- dokumenty potwierdzające wykształcenie;

- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację;

- dokumenty poświadczające staż pracy;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą w terminie do 18 kwietnia  2017 r. (decyduje data wpływu do LGD), na adres:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

ul. Stawowa 2 a

57-220 Ziębice

z dopiskiem:

„Nabór na specjalistę do spraw monitoringu i sprawozdawczości”

Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie.

Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.qwsi.pl  

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 20.2.2017 12:58
piątek, 28.4.2017 09:49
poniedziałek, 24.4.2017 20:21
poniedziałek, 24.4.2017 19:53
poniedziałek, 24.4.2017 11:28
piątek, 12.2.2016 23:19
czwartek, 13.4.2017 13:15
wtorek, 11.4.2017 10:38
wtorek, 7.3.2017 15:31
czwartek, 6.4.2017 15:56
poniedziałek, 3.4.2017 13:28
poniedziałek, 3.4.2017 09:04
środa, 29.3.2017 13:46
poniedziałek, 13.3.2017 09:59
sobota, 18.3.2017 09:42
Dywany Ząbkowice Śl.
Dywany Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Biuro Ubezpieczeń
Biuro Ubezpieczeń
portalenieruchomosci.pl
portalenieruchomosci.pl
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Biuro Nieruchomości DO-EXPERT
Biuro Nieruchomości DO-EXPERT
Myjnia TOMAR
Myjnia TOMAR
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa